Høring av Ellingstadåsen områdeplan

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 30.05.18.

Informasjon fra Nesodden kommune:
Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 08.05.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, vedtatt å legge ut forslaget til områdeplan for Ellingstadåsen, som vist på plankart, med tilhørende bestemmelser, ut på offentlig ettersyn/høring.

Planforslag
Bakgrunn for planarbeidet er Hovedplan for drikkevann og vannmiljø som ble vedtatt i 2009, og føringer lagt i kommuneplanens arealdel.


Link til saken med alle plandokumenter
Planinnsyn


Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Fjellstrand grendehus, torsdag 14.06.2018, klokken 16.30-18.30.

Innspill til høringen
Forslaget er lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 30.05.2018 til 11.07.2018. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 15/44 og sendes skriftelig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 11.07.2018.

Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalgte. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalgte.

https://www.nesodden.kommune.no/horinger/offentlig-horing-ettersyn-av-ellingstadasen-omradeplan-1-gangsbehandling.216732.aspx