Informasjon om områdeplan

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 24.01.18. Oppdatert 16.05.18.
Styret i Ellingstadåsen Vel og Veilag følger arbeidet med gang- og sykkelvei og ny områdeplan tett, med jevnlig dialog med kommunens administrasjon og ledende politikere. I epost sendt ut til alle eiendomsbesittere finner dere de siste nyhetene om administrasjonens forslag til ny områdeplan for Ellingstadåsen, blant annet forslag om ny innfartsvei fra fylkesveien og opp Granåsveien.

Som respons på vedlagt møtereferat fra siste dialogmøte med kommunen, ber styret om innspill, kommentarer og spørsmål tilsendt innen utgangen av søndag 28. januar. Styret vil deretter sende ut svar og kommentarer så godt det lar seg gjøre innen utgangen av søndag 4. februar. Vi kan også inkludere kommentarer i vårt høringssvar til forslag til gang- og sykkelvei fra Ellingstad til Ommen, som har frist 31. januar i år.

Vi varsler også nå at det er sannsynlig at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i slutten av april eller begynnelsen av mai når forslaget til områdeplan for Ellingstadåsen blir sendt på høring. Dette for å legge til rette for en god prosess med involvering av alle eiendomsbesittere, og for å sikre god informasjonsflyt og dialog med kommunen. Vi vil sende ut invitasjon til et slikt ekstraordinært møte med tre ukers varsel så raskt vi vet når det første forslaget til områdeplan for Ellingstadåsen blir presentert for planutvalget. Etter det vi vet nå, så skal dette skje 10. april i år. Deretter blir forslaget sendt på høring og vi avholder ekstraordinært årsmøte for å samle våre tilbakemeldinger etc.

Et ordinært årsmøte vil også bli holdt lørdag 9. juni i år på veltomten.

REFERAT ETTER MØTE OM NY OMRÅDEPLAN FOR ELLINGSTADÅSEN.docx