Valget 2021 og Områdeplanen

Valget 2021 og Områdeplanen

Publisert av Harald Håvoll den 22.08.21.

Opprop!

Kanskje flere av oss kan bruke lørdagene før valget da politikerne står utenfor butikken til å ta den store praten med de ulike partiene om Nesodden kommunes plan for vann og vannmiljø.  Hvorfor har ikke Ellingstadåsen fått rent vann? Hvorfor blir ikke vår Områdeplan gjennomført?

 

Les gjerne Nesoddens egene planer vedlagt.

 

Ellingstadåsen Vel- og områdeplan

Utkast for diskusjon med politikerne da vi treffer dem utenfor Nesoddens butikker 2 lørdager før valget henholdsvis 4 og 11 september. 

 

 

Historikk; Kommunens eget faktgrunnlag utgitt I 2008;

Private vann- og avløpsløsninger

I Nesodden kommune er det ca. 2 000 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp. De fleste av disse har en separat avløpsløsning, i tillegg til egen vannforsyning i form av boret eller gravd brønn.

 

Registrering og tilstandsvurdering av separate vann- og avløpsløsninger

Kommunen gjennomførte i 2007/2008 en registrering av vann- og avløpssituasjonen, som omfattet relativt tettbygde områder uten offentlig ledningsnett. Til sammen ble 988 avløpsanlegg registrert og tilstandsvurdert. Ca 80 % av disse har behov for en oppgradering for å oppfylle Forurensningsforskriftens krav.

 

Det ble også tatt prøver av en del brønner. I kun 23 % av de prøvetatte brønnene ble det registrert en vannkvalitet som tilfredsstiller Drikkevannsforskriften. Det påpekes at Drikkevannsforskriften kun gjelder vannverk med mer enn 20 husstander tilknyttet. Kravene i forskriften gir derimot en pekepinn på hvordan kvaliteten på drikkevann bør være, også for enkelthusstander.

 

Bakgrunn

EU's vannrammedirektiv har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. Direktivet ble tatt inn i EØS - avtalen i Norge i 2008 og oppryddingsarbeidet ble samtidig delt inn i vannregionmyndigheter.

Nesodden kommune tilhører 2 vannområder og er en del av vannområde Indre Oslofjord vest og vannområde PURA. Begge vannområde er et samarbeid mellom flere nabokommuner.

Målet er å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand ved bl.a. å redusere forurensningen fra spredt bebyggelse. Spredt bebyggelse er en av hovedkildene til forurensning i form av utslipp som f. eks. fosfor og er også en mulig kilde til forurensning av grunnvann- og i neste omgang egne drikkevannsbrønner.

 

Kommunen er altså forpliktet til å gjennomføre tiltak for å oppnå de fastsatte/vedtatte målene for vannforekomstene og har i den sammenheng vedtatt Hovedplan for drikkevann og vannmiljø 2009.

 

Se Vannforskriften og nettsiden til PURA-prosjektet for mer informasjon.

 

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

er en helhetlig plan som skal gi svar på hvordan hvert enkelt område skal løse sine vann- og avløpsforhold. Den ble utformet på bakgrunn av "Overordnet rammeplan for vann og avløp" (05.06.07), samt resultatene fra vann- og avløpsregistreringene 2007/2008. Hovedplanen ble politisk vedtatt i 2009.

 

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

 

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø har tre hovedmål: 

   Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere

   Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene

   Legge vekt på bærekraftige løsninger

 

Hovedplanen deler Nesodden kommune inn i fire soner, som beskriver hvordan områdene innenfor de forskjellige sonene skal løses med hensyn til vann og avløp. 

 

Sone A    Områdene tilknyttes kommunalt anlegg. 

Sone B   Områdene løses midlertidig med separate anlegg eller mindre fellesanlegg inntil områdene fortettes og da tilknyttes kommunalt anlegg. Det skal utarbeides detaljplaner. 

Sone C   Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg. Det skal utarbeides detaljplaner.  

Sone D   Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg i henhold til forskrift.

 

Ellingstadåsen ligger i sone B


Våre argumenter i 2021;

Vi kan argumentere for at kommunen skal sikre innbyggerne rent drikkevann. Jmf. EUs vannrammedirektiv som er trukket inn i EØS avtalen.

·     Kommunen har laget detaljplan (Områdeplanen for Ellingstadåsen).

·     Kommunen har bestemt hvilken fortetting de ønsker for området.

·     Kommunen satte av midler for innføring av kommunalt vann til området.

·     Dagens politikere valgte å se bort fra EUs vanndirektiv og slettet allerede bevilget penger.

·     Dagens politikere valgte å se bort fra Kommunens egen Hovedplan for drikkevann og vannmiljø der de har som mål å skaffe innbyggerne rent vann. (se teksten ovenfor)

 

Våre spørsmål kan bl.a. være;


·     Når skal vi få rent drikkevann?

·     Når skal grunnvannet unngås å bli forurenset?

·     Når skal politikerne innfri detaljplanen for Ellingstadåsen?

·     Når skal politikerne innfri EUs vannrammedirektiv?

 

Berit Brusevold, 20. August 2021