Julehilsen 2022 fra styret

Julehilsen 2022 fra styret

Publisert av Harald Håvoll den 07.12.22.

JULEHILSEN OG INFO FRA STYRET TIL VÅRE MEDLEMMER

 

Dette er en informasjon til våre medlemmer med status ultimo 2022 og planer fremover. Det ble gitt informasjon til årsmøtet i juni om aktivitet første halvår 2022. Dette dekker derfor siste halvår i 2022 og planene for 2023.

Generelt:  Det har blitt omsatt en del eiendommer på åsen i sommer/høst. To av disse vil bli bebodd fast og en (fortsatt) benyttet som hytte. I tillegg ligger det minst en tomt ute for salg.

Den siste uken har det blitt foretatt linjerydding her oppe. De grener, kvister, trær som er kuttet ligger der de ble felt, så det er opp til hver tomteeier å bestemme hva de vil gjøre med restene (la ligge, fjerne, kutte til ved o.l.)        

   

Oppfølging områdeplanen og kontakt med kommunen

Styret har ved flere anledninger prøvd å komme i kontakt med ansvarlige i kommunen. Det kan virke som det er lettere å få kommunen i tale når man tar kontakt som privatperson enn som et styre. Flere beboere her oppe har vært i kontakt med kommunen om muligheten til å foreta mindre tiltak på sine eiendommer. Svaret er alltid nei. En potensiell tomtekjøper var også i kontakt med saksbehandler i kommunen om mulighetene til å foreta seg noe på tomta hvis han kjøpte den. Samme svar der også. Han meddelte oss muntlig at både svaret og måten svaret ble gitt på overbeviste ham at det var helt uaktuelt å kjøpe noe her oppe.

Vi har også fått svar fra kommunalsjef Plan, teknikk og miljø (Anne Dybevold) på en (privat) eposthenvendelse, og det skal de ha – på dette området er de godt samkjørte, for alle svarene vi får er helt identiske: 1) rekkefølgebestemmelsene tilsier at ingen får gjøre det minste på egen eiendom før vei, vann og avløp er etablert, og; 2) det er ikke budsjettmidler til vei i overskuelig framtid og vei må komme før vann og avløp; 3) konvertering er ikke aktuelt før alle rekkefølgebestemmelsene er oppfylt. Den eneste muligheten for å fremskynde dette på sier de, er at vi som eier eiendom her oppe selv står for anlegning av vei, vann og avløp. Dette siste står i rak motsetning til hva som ble bestemt da planen ble laget – at kommunen skulle anlegge og beboerne betale tilknytningsavgift. Det kan virke som ingen av de som har ansvaret for planen i dag husker eller kjenner til hva som var forutsetningene da planen ble lagt. Liten institusjonell hukommelse der i gården, altså… (noe som bekreftes av den store utskiftingen av saksbehandlere de siste 5-6 år).

I slutten av november hadde 3 representanter i styret et møte med Erik Adland som var sterkt involvert i planen vår da den var under utarbeidelse. Han var da utvalgsleder i Plan og teknikk. Han er i dag ikke inne som politiker pga oppdrag som leder for Tangenten Eiendom, men vil tre inn igjen etter nyttår. Det var en givende og opplysende samtale, om dog ikke så veldig mer positiv. Selv han er nå hovedsakelig på det samme hakket, at vi må selv stå for anleggene her oppe hvis vi skal ha håp om konvertering.

Representanter for styret hadde i begynnelsen av desember også et møte med Jørgen Lorentzen som er gruppeleder for Ap i kommunestyret. Der fremkom det flere interessante poenger og mulige veier fremover. Detaljer vil bli presentert ved neste årsmøte. Konklusjonen fra dette møtet, samt fra møtet med Adland, er at den eneste måten å få til kommunalt vann og avløp, samt ny vei, er hvis vi beboerne/eiendomsbesitterne her oppe foretar anlegget selv. Styret vil jobbe videre med bla å utrede alternativer til den foreliggende planen og på et slikt grunnlag kanskje få til en revisjon (eller en ny) reguleringsplan. Vi vurderer å opprette en egen arbeidsgruppe for formålet.

I slutten av november hadde Amta en artikkel om situasjonen her oppe etter intervju med styreleder. Denne artikkelen kan leses på vår hjemmeside (www.ellingvel.org). Journalisten hadde fått flere politikere i tale, og noen få, (bla nevnte nevnte Lorentzen), viste rimelig god kjennskap til, og forståelse for, situasjonen her oppe, mens noen andres svar antydet verken kjennskap til, eller forståelse for, vår situasjon (les selv i artikkelen).

Styret jobber videre etter tre ambisjoner/tidsperspektiv:

1)      Det korte perspektiv: styret vil prøve, gjennom påvirkning av primært politikere, å få de til å instruere administrasjonen til å lempe på den strenge båndleggingen av området, slik at man etter søknad kan få anledning til å iverksette mindre tiltak (som f eks legging av septiktank) på egen eiendom

2)      Midlere perspektiv: fokus på vann og avløp, og akseptere at vei blir utsatt i ubestemt tid. Søke å komme i dialog med kommunen om mulige alternativer til de løsningene den nåværende planen legger opp til. Konsekvensen av dette kan bli at vi får kommunalt vann og avløp, men ikke vei og vil da heller ikke kunne konvertere.

3)      Langt perspektiv: ny vei. Diskutere med kommunen om det finnes alternativer til den traseen som planen foreskriver og som vil bli rimeligere å anlegge.

 

Stien og stranda

I fjor (2021) omtrent på denne tiden, fikk vi den gode nyheten om at vi var blitt tildelt over 220 000 kr fra Sparebankstiftelsen til oppgradering og sikring av stien ned til stranda. Arbeidet med oppsett av nytt rekkverk, samt reparasjon av andre deler av rekkverkene ble utført av Br. Woll i våres. Videre ble det arrangert flere dugnader der de gamle tre-trappene ble byttet ut og rekkverk montert på disse. En særlig takk til Runar i Åsenveien for å lede og utføre dette arbeidet; med god hjelp fra frivillige.

Imidlertid strakk ikke midlene til for å ferdigstille hele det galvaniserte rekkverket med doble håndløpere, samt at anskaffelse og utsetting av en badetrapp gjenstår. Det bør også legges klopper i skaret fra Utsikten og de første 20-30 meterne av stien (velig ulendt der nå). På bakgrunn av dette sendte vi inn nok en søknad til Sparebankstiftelsen om bidrag til disse siste tiltakene for å ferdigstille arbeidene. Vi var vel ikke så veldig optimistiske, men desto mer overrasket da vi nylig fikk beskjed om at vi får ytterligere drøye 167 000 for ferdigstillelse av stien og stranda. Da regner vi med at dette blir gjort i løpet av våren slik at stien og stranda kan tas i full bruk til neste sommer. Takk til Lene for ypperlig jobb med søknadene! Se film som DnB Sparebankstiftelsen har laget om vår tildeling: I år feirer vi 200 år med sparebanktradisjoner. Derfor har vi laget en film til dere. Se filmen her!

 

Velhuset og Veltomta

Velhuset ble malt i sommer, samt at det ble gjort noe mindre vedlikehold. Imidlertid er tilstanden på huset slik at på ett eller annet tidspunkt må en beslutning tas om å reparere huset eller rive det. Styret er (og vil fortsatt være) i tenkeboksen om denne saken.

På veltomta fikk vi hogget ned en del store trær inn mot grensa til Åsenveien 3 (Anders og Liv), og så kjørt på masse slik at den brukbare delen av veltomta nå er utvidet med flere kvadratmeter. I tillegg fikk vi donert to håndballmål. Det gamle målet, som stod fast i bakken, ble fjernet og nå har vi to mål som kan flyttes rundt. Planen er i første omgang å få reist en levegg inn mot tomta til Liv og Anders og så henge opp en basket-kurv der.

Etter flere år med hovedfokus på stien og stranda er nå styret klar for å brette opp ermene til fordel for velhuset og veltomta. Vi har flere mulige prosjekter vi vil se på og vi får inn flere forslag fra våre medlemmer. Noen av disse er relativ enkle å få til, både hva angår kostnad og innsats; mens andre krever mer ressurser og ikke minst, ansvar. Nå når stien og stranda prosjektet er så godt som i havn, ser vi frem til å finne gode løsninger for veltomta til glede for alle aldre.

 

Veiene

Det ble foretatt et arbeid med sikring og vedlikehold av Bergliveien, samt krysset Bergliveien/Solveien tidligere i år. Arbeidet ble utført av Nesodden Torghandel. Vinteren vil vise om dette var nok for å sikre krysset mot isdannelse. Hvis ikke, må det vurderes mer omfattende tiltak til våren.

Nesodden Torghandel har utført gravearbeid langs nedre Solveien for å hindre dannelse av issvuller på vinteren. Det har blitt grøftet og lagt ned dreneringsrør, men også lagt nytt dekke (pukk/subbus) i nedre Solveien. Utgiftene deles på veilaget og beboere langs veien.

 

 

Styret vil med dette ønske alle en god og fredelig jul – og et godt nytt år! 🎄🎅