Vedtekter

VEDTEKTER FOR ELLINGSTADÅSEN VEL
FJELLSTRAND, NESODDEN

Revidert av årsmøtet 4. juni 2016

§1 Foreningens medlemmer og formål
Foreningens medlemmer er de som har eiendom på Ellingstadåsen, bebygd eller ubebygd, og som betaler vel-kontingent. Foreningens formål er å ivareta felles interesser som årsmøtet eller styret bestemmer, og foreningens økonomi tillater.

§2 Vel-kontingent og veiavgift
Kontingent og veiavgift fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen. Innbetalingsfrist for kontingenten er én måned etter utsendt krav - poststempelets dato eller dato på utsendt epost. Veiavgift betales per selvstendige, bebodde boenhet på hver eiendom. Det er eiendomsbesitters ansvar å betale veiavgift for alle boenheter på eiendommen.

Alle som betaler veiavgift har stemmerett over veiavgiften. Endring i eiendomsforhold eller endring i eiers adresse/epost skal omgående meldes styret skriftlig.

§3 Årsmøte
Avholdes i juni hvert år. Innkalling sendes medlemmene minst 3 uker før møtet. I innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

Bare medlemmer som ikke skylder kontingent, har tale- og stemmerett. Stemmeretten nyttes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt for stemmeberettiget medlem. Fullmakt må foreligge skriftlig, og være undertegnet av den som gir fullmakten.
Ingen kan avgi mer enn 1 - én fullmaktstemme.

Årsmøtet velger selv ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne møteprotokollen. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall bortsett fra saker hvor vedtektene fastsetter noe annet.

§4 Ordinært årsmøte
behandler:

A Styrets årsberetning
B Regnskap (regnskapsåret er 1/1 - 31/12 foregående år)
C Budsjett for inneværende år
D Forslag fra styret eller andre medlemmer
Forslag til årsmøtet skal være skriftlig og levert (sendt) styrets leder senest 1. mai
samme år (epost gjelder som skriftlig innsendelse).
E Valg
Valget ledes av et av valgkomiteens medlemmer. Det er tilstrekkelig at ett medlem av årsmøtet krever skriftlig avstemming for hele eller deler av valget for at skriftlig avstemming holdes. Det velges:

Leder  for 2 år 
4 styremedlemmer  for 2 år, 2 styremedlemmer utgår vekselsvis for 1 år 
Revisor  for 1 år
Et medlem til valgkomiteen for 1 år
Et medlem av styret oppnevnes som leder av valgkomiteen.

Revisor velges fortrinnsvis blant medlemmene.
Sekretær, kasserer og veiansvarlig velges av og blant styrets medlemmer.

§5 Ekstraordinært årsmøte
avholdes dersom styret finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer fremsetter skriftlig ønske med angivelse av hvilke saker som skal behandles. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes til medlemmene med minst 4 ukers varsel. I innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

§6 Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i henhold til lover og vedtak som er fattet. Styret er også styre for veilaget. I saker som gjelder veiene, er veilovens bestemmelser overordnet.

Styret har møter så ofte som leder eller 2 av dets medlemmer ønsker det.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer møter. Ved votering har leder dobbeltstemme hvis det er stemmelikhet.

Lederen påser at kassabok og ajourført medlemsliste foreligger på årsmøtet. Lederen skal anvise alle utgifter til utbetaling. Kasserer disponerer vellets konti.
Årsregnskapet skal være revidert av revisor før årsmøtet.

Dersom styret ønsker å oppnevne arbeidsgrupper, skal et av medlemmene i styret sitte i arbeidsgruppen. Arbeidsgrupper har ingen egen beslutningsrett. De leverer resultatet av sitt arbeid til styret, som enten fatter vedtak selv eller legger det frem for årsmøtet for vedtak.

Styret kan disponere inntil 10 000 kr pr år til styrehonorar. Styret velger selv hvordan denne summen skal fordeles mellom styrets medlemmer etter arbeidsbelastning.

Styret skal påse at veiloven blir fulgt og sørge for forsvarlig vedlikehold av veiene innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelig. De avgjørelsene som fattes etter veiloven på årsmøtet, er bindende for alle grunneiere i området, uansett medlemskap i velforeningen og uansett om de har bebyggelse på eiendommen eller ikke.

Styret er ansvarlig for hensiktsmessig forvaltning av velforeningens eiendommer slik at de kan brukes i fellesskapets interesse.

§7 Økonomi
Styret disponerer medlemskontingenter og andre inntekter i samsvar med vedtatt budsjett.

Veiavgiften disponeres i sin helhet til veiformål. I veiavgiften inngår brøyting av felles atkomstvei fra hovedveien og alle sideveiene, to ganger per år: til jul og i mars/april. Grunneiere som ønsker brøyting ut over dette må i fellesskap avtale brøyting, frekvens og pris for dette, og er i fellesskap ansvarlig for betalingen.

Styret kan kreve erstatning for ødelagte veier på grunn av anleggstrafikk, bruk av tyngre biler og andre forhold.

Styret kan disponere inntil 10% av tilgjengelige midler ved budsjettårets begynnelse, uten at disse tiltakene er vedtatt av årsmøtet. Tiltakene kan ikke stå i direkte motstrid til årsmøtets vedtak.

§8 Endringer av vedtektene
kan kun behandles på ordinært årsmøte. Forslag om endring av vedtektene skal være skriftlig og levert (sendt) styrets leder senest 1. mai.
Vedtektsendringer må godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Minst 15 stemmer må være for - uansett antall avgitte stemmer. Fullmaktstemmer kan avgis.

§9 Oppløsning av Ellingstadåsen vel og salg eller vesentlige omdisponeringer av dets eiendommer
kan kun behandles på ordinært årsmøte etter skriftlig avstemming blant de fremmøtte medlemmene som ikke skylder kontingent. Vedtak må fattes med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Fullmaktstemmer kan avgis. Flertallet må utgjøre minst halvparten av foreningens medlemmer som ikke skylder kontingent - uansett antall avgitte stemmer.

Årsmøtet beslutter – etter at det er gjort vedtak om oppløsning - nødvendige disposisjoner for fordeling av vellets midler.