VEDTEKTER FOR ELLINGSTADÅSEN VEL og VEILAG, FJELLSTRAND, NESODDEN

(Org nr. 896547232)

Revidert av årsmøtet 4 juni 2023

 

§1a Foreningens formål

Foreningens formål er å ivareta felles interesser som årsmøtet eller styret bestemmer, og foreningens økonomi tillater.

§1b Medlemmer

Foreningens medlemmer er de som har eiendom på Ellingstadåsen, bebygd eller ubebygd, og som betaler vel-kontingent og veiavgift.  

 

§2 Velkontingent og veiavgift

Velkontingent og veiavgift fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen. Innbetalingsfrist for

kontingenten er én måned etter utsendt krav - poststempelets dato eller dato på utsendt

epost. Veiavgiftens størrelse settes etter en tredeling avhengig av beboerstatus – henholdsvis fastboende, hytte/sommerboende og tomt. For fastboende betales veiavgift per husstand på hver eiendom. Det er eiendomsbesitters ansvar å betale veiavgift for alle boenheter på eiendommen.

Alle som betaler veiavgift, har stemmerett over veiavgiften. Endring i eiendomsforhold eller

endring i eiers adresse/epost skal omgående meldes styret skriftlig.

 

§3 Årsmøte

Avholdes i juni hvert år. Innkalling sendes medlemmene minst 3 uker før møtet. I

innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

 

Bare medlemmer som ikke skylder kontingent, har tale- og stemmerett. Stemmeretten

nyttes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt for stemmeberettiget medlem. Fullmakt

må foreligge skriftlig, og være undertegnet av den som gir fullmakten.

Ingen kan avgi mer enn 3 - tre - fullmaktstemmer.

 

Årsmøtet velger selv ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall bortsett fra saker hvor vedtektene fastsetter noe

annet.

 

§4 Ordinært årsmøte

behandler:

A Styrets årsberetning

B Regnskap (regnskapsåret er 1/1 - 31/12 foregående år)

C Budsjett for inneværende år

D Forslag fra styret eller andre medlemmer

Forslag til årsmøtet skal være skriftlig og levert (sendt) styrets leder senest 1. mai

samme år (epost gjelder som skriftlig innsendelse).

E Valg

Valget ledes av et av valgkomiteens medlemmer. Det er tilstrekkelig at ett medlem av

årsmøtet krever skriftlig avstemming for hele eller deler av valget for at skriftlig avstemming holdes. Det velges:

 

  • Leder for 2 år
  • 4 styremedlemmer for 2 år, 2 styremedlemmer utgår vekselsvis
  • Dersom revisor skal benyttes velges denne for 1 år
  • To medlemmer til valgkomiteen for 1 år.

 

Revisor velges fortrinnsvis blant medlemmene.

 

§5 Ekstraordinært årsmøte

avholdes dersom styret finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer fremsetter

skriftlig ønske med angivelse av hvilke saker som skal behandles. Innkalling til ekstraordinært

årsmøte sendes til medlemmene med minst 4 ukers varsel. I innkallingen skal det fremgå

hvilke saker som skal behandles.

 

§6 Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styreleder velges av årsmøtet, mens styret selv utpeker spesielle funksjoner som sekretær, kasserer og veiansvarlig ut fra styremedlemmene valgt av årsmøtet.

 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i henhold til lover og vedtak som er fattet. Styret er også styre for veilaget. I saker som gjelder veiene, er veilovens bestemmelser overordnet (særlig Kap VII, para 53-56), hvis ikke annet fremgår av vedtektene.

 

Styret har møter så ofte som leder eller 2 av dets medlemmer ønsker det.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer møter. Ved votering har leder

dobbeltstemme hvis det er stemmelikhet.

 

Lederen påser at kassabok og ajourført medlemsliste foreligger på årsmøtet. Lederen skal

anvise alle utgifter til utbetaling. Kasserer disponerer vellets konti. Dersom revisor er oppnevnt skal årsregnskapet være revidert av revisor før årsmøtet. Er ingen revisor oppnevnt skal alle styrets medlemmer signere regnskapet.

 

Dersom styret ønsker å oppnevne arbeidsgrupper, skal minst ett av medlemmene i styret sitte i arbeidsgruppen. Arbeidsgrupper har ingen egen beslutningsrett. De leverer resultatet av sitt arbeid til styret, som enten fatter vedtak selv eller legger det frem for årsmøtet for vedtak.

 

Styret kan disponere inntil 10 000 kr pr år til styrehonorar. Styret velger selv hvordan denne

summen skal fordeles mellom styrets medlemmer etter arbeidsbelastning.

 

Styret skal påse at veiloven blir fulgt og sørge for forsvarlig vedlikehold av veiene innenfor de

økonomiske rammer som er tilgjengelig. De avgjørelsene som fattes etter veiloven på

årsmøtet, er bindende for alle grunneiere i området, uansett medlemskap i velforeningen og

uansett om de har bebyggelse på eiendommen eller ikke.

 

Styret er ansvarlig for hensiktsmessig forvaltning av velforeningens eiendommer slik at de

kan brukes i fellesskapets interesse.

 

§7 Økonomi

Styret disponerer medlemskontingenter og andre inntekter i samsvar med vedtatt budsjett.

Veiavgiften disponeres i sin helhet til veiformål. I veiavgiften inngår brøyting av felles

atkomstvei fra hovedveien og alle sideveiene, to ganger per år: normalt til jul og i mars/april.

Grunneiere som ønsker brøyting og strøing ut over dette må i fellesskap avtale brøyting, frekvens og pris for dette, og er i fellesskap ansvarlig for betalingen.

 

Styret kan disponere inntil 10% av tilgjengelige midler ved budsjettårets begynnelse, uten at

disse tiltakene er vedtatt av årsmøtet. Tiltakene kan ikke stå i direkte motstrid til årsmøtets

vedtak.

 

§8 Bruk av veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller

grøfter. Styret kan kreve erstatning for ødelagte veier på grunn av anleggstrafikk, bruk av tyngre biler og andre forhold.

 

Veiene eller veikantene skal ikke brukes til parkering eller hensetting av biler og annet, eller til opplag av noe art. Et hvert medlem skal sørge for at eget parkeringsbehov dekkes på egen eiendom.

 

Medlemmer og andre som bruker veiene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra årsmøtet eller styret, er personlig ansvarlig for skader de slik påfører veiene.

 

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning. En eventuell forbedring av veien utover dette dekkes av veilaget.

 

Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra årsmøtet eller fra styret, kan styret gi dispensasjon til slikt bruk mot en særlig avgift.

 

Grunneiere har ansvar for sine private innkjørsler, inkludert fri sikt, grøfting og drenering utenfor egen eiendom. Grunneier plikter å melde fra til veiansvarlig/styre om mangler eller feil på veien utenfor egen eiendom.

 

For det tilfelle at noen av veilagets medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet eller styret, for eksempel ved ikke å betale kontingent, kan styret iverksette misligholdssanksjoner.

 

 

§9 Endringer av vedtektene

kan kun behandles på ordinært årsmøte. Forslag om endring av vedtektene skal være

skriftlig og levert (sendt) styrets leder senest 1. mai.

Vedtektsendringer må godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Minst 15 stemmer må

være for - uansett antall avgitte stemmer. Fullmaktstemmer kan avgis.

 

§10 Oppløsning av Ellingstadåsen vel og salg eller vesentlige omdisponeringer av dets

eiendommer

kan kun behandles på ordinært årsmøte etter skriftlig avstemming blant de fremmøtte

medlemmene som ikke skylder kontingent. Vedtak må fattes med minst 2/3 flertall av de

avgitte stemmene. Fullmaktstemmer kan avgis. Flertallet må utgjøre minst halvparten av

foreningens medlemmer som ikke skylder kontingent - uansett antall avgitte stemmer.

Årsmøtet beslutter – etter at det er gjort vedtak om oppløsning - nødvendige disposisjoner

for fordeling av vellets midler.